Top

Podium Circulair in het Van Gogh Nationaal Park

Podium Circulair
wil de rol van kunstenaars in de opbouw van een circulaire samenleving versterken. Het streven naar een circulaire samenleving vraagt om een ware cultuuromslag. Kunstenaars kunnen die versnellen door hun creativiteit in te zetten en zo hun maatschappelijke positie en inkomen verbeteren.

Podium Circulair wil een actief, lerend netwerk realiseren waarin kennis en ervaringen worden uitgewisseld en de resultaten worden gedeeld met het publiek. Daarbij kiezen we voor verbinden, denken door te doen, positieve ervaringen laten zien, sturen op impact. We willen uitdagen, inspireren, zoeken, verbeelden, de ruimte opzoeken. Geen regels vooraf, maatwerk leveren, niet-moeten, scheppen. Met als uitkomst veelsoortige presentaties die hun eigen functie hebben in de netwerken van de makers en die door Podium Circulair worden samengebracht in een programma waar professionals en publiek elkaar ontmoeten. Gerard Rooijakkers is op deze bijeenkomsten vaste afsluitende columnist.

De weg naar natuurinclusieve landbouw

“Luilekkerland bestaat”, zo vatte Gerard Rooijakkers de verhalen van Wouter van Eck en Harrie Vissers tijdens de bijeenkomst van Podium Circulair op woensdag 23 januari samen. De lezingen van zowel Wouter als van Harrie waren toch vooral inspirerend en brachten veel duidelijkheid over vooral de voors van natuurinclusieve landbouw en de snel oprukkende voedselbossen (‘vereetbaliseren van bos’).

In het Groene Woud is Wouter van Eck momenteel betrokken bij het Voedselbos Schijndel, dat op een gebied van 20 ha. in voedselproductie moet gaan voorzien. Harrie Vissers, procesleider Natuurinclusieve Landbouw/Vitale Bodem bij de Provincie Noord-Brabant, lichtte de rol en visie van de Provincie toe als het gaat om natuurinclusieve landbouw. De Provincie ondersteunt weliswaar, maar het bereiken van een gezonde bodem - de basis voor natuurinclusieve landbouw - is vooral de taak van de ondernemende agrariër. Deze moet in staat zijn een nieuw verdienmodel te ontwikkelen, zijn bedrijfsvoering te verbreden en gemotiveerd zijn om op een andere wijze voedsel te produceren.

Het programma werd vervolgd met een leerzame discussie over onder meer het geduld en ongeduld van een 'luie' (citaat Wouter van Eck)  boer. De als altijd prikkelende en opiniërende gesproken column door Gerard Rooijakkers was weer zeer verheffend, terwijl dichter Merlijn Huntjens het thema uitstekend wist te pakken in zijn poëtische opening en sluiting.

BrabantKennis: circulaire economie
De provincie Noord-Brabant heeft een stevige ambitie geuit: Noord-Brabant als dé hotspot voor circulaire economie. Een belangrijk streven, aangezien de eenentwintigste eeuw draait om grote grondstoffenschaarste.

We móéten daarom grip krijgen op de grondstoffen. In het belang van het milieu, maar ook om geopolitieke en economische redenen. De opgave luidt: groene groei!

Wie in de toekomst wil blijven verdienen, moet hoe dan ook vergroenen. En wie daarin vooroploopt, grijpt een unieke kennis- en concurrentiepositie. Hoe kan Brabant deze ambitie waarmaken?

Bedrijven en burgers kunnen de transitie naar een circulaire economie met nieuwe bedrijvigheid, kennis, werkgelegenheid en innovatie niet alleen bewerkstelligen. Wat nodig is, is een actieve overheid. Een wervend perspectief dat kansen creëert en richting geeft aan initiatieven van onderop. 

In deze longread verdiepen we ons in de toekomst van de Brabantse kringloopeconomie en staat de volgende vraag centraal: Hoe maken we de cirkel rond?

Landschapstriënnale 2020
Het regionaal netwerk/nationaal landschap Het Groene Woud is initiatiefnemer van talrijke projecten en programma’s. Zo zijn de ontwikkeling van Van Gogh National Park en de Landschapstriënnale 2020 zvan groot strategisch belang voor de regio en wordt het Groene Woud gastregio van de Landschapstriënnale 2020. De Landschapstriënnale is een driejaarlijkse manifestatie die het Nederlandse landschap en de toekomst ervan nationaal en internationaal in de schijnwerpers zet voor burgers en professionals.