Top

Gerard Rooijakkers adviseur Raad voor Cultuur

Raad voor Cultuur

De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De Raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidiebesluiten.

Vanaf 2006 tot 2014 was Gerard Rooijakkers lid van de Raad voor Cultuur.
Vanaf 2014 is hij als adviseur aan de Raad verbonden. Hij is lid van de commissie Immaterieel Erfgoed Unesco en van de commissie die de aanvragen voor toekenning van het European Heritage Label beoordeelt.

European Heritage Label

Het doel van het Europese Erfgoedlabel is, om via plaatsen van herinnering het bewustzijn te vergroten voor gedeelde waarden, voor de Europese eenheid in verscheidenheid en voor de bijdrage die de afzonderlijke lidstaten aan het verenigd Europa hebben geleverd.

Voordracht Europees Erfgoedlabel

- Uitvoeringsadvies

Minister Van Engelshoven heeft de raad verzocht te adviseren over de aanvraag van de ‘Zeven Koloniën van Weldadigheid’ voor een Europees Erfgoedlabel (EEL). Deze koloniën zijn gesticht tussen 1818 en 1825, toen het huidige België en Nederland nog één land vormden. Het initiatief voor de aanvraag komt van het Kempens Landschap, waarin twee van de zeven koloniën zich bevinden (Wortel en Merksplas).

Nederlandse valkerij

- Beleidsadvies

De raad heeft een advies uitgebracht over de voordracht van de Nederlandse valkerij voor de ‘Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid’ (UNESCO). Vanaf 2010 staat de valkerij op deze lijst, na een gezamenlijk inititatief van elf landen. Sindsdien hebben meer landen zich aangesloten.

Verdrag van Maastricht

- Beleidsadvies

Eind vorig jaar heeft de raad geadviseerd over de voorselectie van Nederlandse kandidaten voor het Europees Erfgoedlabel. De raad stelde toen voor om het provinciaal bestuur van Limburg een nieuwe aanvraag te laten indienen voor de site ‘het Verdrag van Maastricht’. Daarin zou onder andere aandacht moeten zijn voor de Europese betekenis en samenwerking  in Europa en de regio.

Voorselectie Europees Erfgoedlabel

- Beleidsadvies

Nederland kan in 2018 één Europees Erfgoedlabel toegewezen krijgen. Voor de nationale voorselectie hebben zich twee sites kandidaat gesteld: het Verdrag van Maastricht in het Gouvernement aan de Maas en De Grote Kerk Dordrecht (Synode van Dordrecht). Minister Bussemaker heeft de raad verzocht te adviseren over deze kandidaten.

Huis Doorn
- Beleidsadvies
Voor de nationale voorselectie voor het Europese Erfgoedlabel heeft zich slechts één locatie aangemeld: Huis Doorn - Paviljoen Nederland en de Eerste Wereldoorlog.


Advies Europees Erfgoedlabel

- Beleidsadvies

De Raad voor Cultuur heeft een advies uitgebracht over de keuze van aansprekende thema’s voor Nederlandse deelname aan het Europese Erfgoedlabel. Het doel hiervan is om via plaatsen van herinnering het bewustzijn te vergroten voor onder meer gedeelde waarden en de bijdrage die de afzonderlijke lidstaten aan het verenigd Europa hebben geleverd.Advies Kandidaten Europees Erfgoedlabel
- Beleidsadvies
Het doel van het Europese Erfgoedlabel is, om via plaatsen van herinnering het bewustzijn te vergroten voor gedeelde waarden, voor de Europese eenheid in verscheidenheid en voor de bijdrage die de afzonderlijke lidstaten aan het verenigd Europa hebben geleverd. In het kader van het Verdrag ter bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed (UNESCO) brengt de Raad voor Cultuur advies uit over de Nederlandse voordrachten voor de internationale lijsten van immaterieel erfgoed.

Immaterieel Erfgoed Unesco

In 2012 is het UNESCO-verdrag voor Nederland in werking getreden. Daar hoort ook een aantal verplichtingen bij. Zo wordt van elk deelnemend land verwacht dat er maatregelen worden genomen om de bescherming van het aanwezige immaterieel cultureel erfgoed te verzekeren. Ook moet het land een of meerdere inventarissen hiervan opstellen. In het kader van het Verdrag ter bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed (UNESCO) brengt de Raad voor Cultuur advies uit over de Nederlandse voordrachten voor de internationale lijsten van immaterieel erfgoed.

Immaterieel erfgoed UNESCO

- Beleidsadvies

Minister Bussemaker (OCW) heeft besloten het molenaarsambacht voor te dragen voor de ‘Representatieve Lijst’ van immaterieel erfgoed van UNESCO. Zij neemt hiermee het advies van de Raad voor Cultuur over.


Immaterieel cultureel erfgoed is van ons allemaal

- Beleidsadvies

In het kader van het Verdrag ter bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed (UNESCO)  heeft de Raad voor Cultuur een advies uitgebracht over de Nederlandse voordracht voor de internationale lijsten van immaterieel erfgoed.Een keuze uit de erfgoed-adviezen

Ontgrenzen en Verbinden: Naar een nieuw museaal bestel

- Beleidsadvies

De raad doet in het advies Ontgrenzen en Verbinden: Naar een nieuw museaal bestel voorstellen waarmee musea samenleving en publiek beter kunnen dienen. Musea die de samenleving genereus laten delen in kennis en bezit. Musea die het publiek zoveel mogelijk laten kennisnemen en genieten van de Collectie Nederland. Musea die door het bevorderen van cultuurparticipatie en educatie hun publiek verbreden en verjongen.

Advies Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten

- Beleidsadvies


Slagen in waardering en selectie. Advies over een nieuwe waardering- en selectieaanpak van de archieven

- Beleidsadvies

De Staatssecretaris van OCW heeft in een adviesverzoek van 4 oktober 2010 de Raad voor Cultuur gevraagd om advies uit te brengen over een nieuwe aanpak en methodiek van de selectie van documenten en informatie van rijksarchieven.

Besteladvies Archieven

- Beleidsadvies

Besteladvies Archieven